تبلیغات
            شماره مجازی سالم تلگرام
شماره مجازی را به صورت تست شده بخرید
بدین صورت که قبل از دریافت شماره همان شماره ای 
را که میخواهید بخرید برایتان تست میشود
با همان شماره به شما پیامی داده میشود تا اطمینان از ریپورت نبودن داشته باشید
همان شماره را داخل تلگرام وارد میکنید
کدی که گرفته میشود را برایتان ارسال خواهم کرد
سپس لوگ اوت میکنم و شما صاحب شماره میشوید
برای اطمینان بیشتر هم میتوانید روی شماره پسورد بگذارید
برای اطلاعات بیشتر و خرید شماره مجازی داخل تلگرام شماره 09120918818 پیام بگذارید